Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
Pristojnosti župana
Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in
druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog
izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja
občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače.
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in
notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega
razmerja,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave skupaj
z drugimi župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut občine.
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.